Quyền hạn của Hội Vayse

1. Tuyên truyền mục đích của Hội. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến nhiệm vụ của Hội. Bảo vệ danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

2. Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực, nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề có liên quan đến sự phát triển của Hội và lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ theo đề nghị của cơ quan nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Cập nhập và cung cấp cho các hội viên các thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến khoa học và công nghệ. Chủ động trong nghiên cứu, tìm kiếm các dự án liên quan đến khoa học công nghệ và giúp đỡ hội viên tránh được các vi phạm liên quan.

5. Tham gia, phối hợp với cơ quan chức năng bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

6. Được gây quỹ Hội trên cơ sở đóng góp hội phí của Hội viên và các nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và các dịch vụ kinh tế theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

  • Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ Nhà nước giao.
  • Xuất bản tạp chí và các ấn phẩm khác thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức biểu dương, khen thưởng hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động về khoa học và công nghệ; giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên.

10. Thành lập tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật phù hợp với Điều lệ và lĩnh vực hoạt động của Hội, báo cáo việc thành lập tổ chức pháp nhân với cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật. Trợ giúp hội viên trong nghiên cứu liên kết giữa kinh tế với khoa học công nghệ, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế.

12. Được gia nhập các tổ chức quốc tế, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế có cùng lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Báo cáo Bộ Nội vụ và cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của Hội trước khi ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây